Background For
   
  ผลลัพท์จากฐานข้อมูลทะเบียนผู้กระทำผิดทางเพศของสหรัฐอเมริกา:  
  0ตรงกับ 1 รหัสไปรษณีย์ เมือง/เขต ชื่อ , นามสกุล  
  ชื่อเต็ม :      
  1. ท่านได้รับคำสั่งให้ได้รับการกักกันตัวหรือกักขังตัวเป็นการชั่วคราวหรือถาวรหรือไม่  
  ไม่ใช่    
     
  2.ท่านเคยถูกจับกุมไม่ว่าจะโดยรัฐบาลกลาง มลรัฐ หรือเทศบาลส่วนท้องถิ่นในข้อหาฆาตกรรม ฆ่าคนตาย ฆ่าคนตายโดยประมาท ทำร้ายร่างกาย ทารุณกรรม กระทำรุนแรงต่อบุคคลภายในครอบครัว ข่มขืน ประทุษร้ายทางเพศ ประพฤติผิดทางเพศ แสวงหาผลประโยชน์ในทางเพศ ทารุณกรรมหรือทอดทิ้งเด็ก ทรมานผู้อื่น ลักลอบทำการค้าผิดกฎหมาย บังคับให้เป็นทาส กักขังตัวประกัน กักขังหน่วงเหนี่ยวผู้อื่นโดยผู้อื่นไม่ได้สมัครใจค้าทาส ลักพาตัว บังคับหน่วงเหนี่ยวผู้อื่นโดยมิชอบทางกฎหมายอาญา กักขังหน่วงเหนี่ยวผู้อื่นโดยมิชอบ หรือ คุกคามผู้อื่นหรือไม่  
  ไม่ใช่    
     
  3. ท่านเคยถูกจับกุมไม่ว่าจะโดยรัฐบาลกลาง มลรัฐ หรือเทศบาลส่วนท้องถิ่นในข้อหาต่อไปนี้หรือไม่  
  1) เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณีไม่ว่าจะโดยลำพัง เป็นตัวการสำคัญ หรือโดยมิได้เจตนา;
  2)จัดหาโสเภณีทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อวัตถุประสงค์ในทางการค้าประเวณีหรือ;  
  3)เป็นส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของกระบวนการขั้นตอนการค้าประเวณี  
  ไม่ใช่    
     
  4.ท่านเคยถูกจับกุมไม่ว่าจะโดยรัฐบาลกลาง มลรัฐ หรือเทศบาลส่วนท้องถิ่นในข้อหากระทำความผิดที่เกี่ยวเนื่องกับการมีแอลกอฮอลล์หรือ สิ่งผิดกฎหมายในครอบครองหรือไม่  
  ไม่ใช่    
     
  5. ท่านมีสถานภาพสมรสอยู่ในขณะนี้หรือไม่  
  ไม่ใช่    
     
  6. ท่านเคยสมรสมาก่อนหรือไม่  
  ไม่ใช่    
     
  9. ท่านเคยให้การอุปถัมภ์การย้ายถิ่นฐานเข้าประเทศแก่บุคคลต่างด้าวที่ท่านเคย หมั้นหมายหรือสมรสด้วยหรือไม่  
  ไม่ใช่    
     
  10. ท่านมีบุตรอายุต่ำกว่า 18 ปีหรือไม่  
  ไม่ใช่    
     
  13. โปรดระบุรัฐทั้งหมดที่ท่านเคยพำนักอาศัยตั้งแต่ท่านมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์  
   
     
  14.โปรดระบุประเทศทั้งหมดที่ท่านเคยพำนักอาศัยตั้งแต่ท่านมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์